ثبت همایش در مرکز استناد علمی- IRACIC

با توجه به اینکه این همایش تحت حمایت رسمی و مورد تایید ایراسیس- IRACIC (مرکز استناد علمی) برگزار می گردد، لذا تمامی مقالات پذیرفته شده همایش، پس از برگزاری بصورت رایگان در IRACIC به نام نویسندگان مقالات نمایه و منتشر خواهد شد و شناسه ملی (IOI) (Iracic Object Identifier) به آنها اختصاص می یابد.