تورهای گردشگری و تخصصی

به استحضار پژوهشگران محترم می رساند دبیرخانه کنفرانس جهت آشنایی بیشتر دانشجویان و اساتید با شهر شیراز، یک روز شیرازگردی را برای شرکت کنندگان در این کنفرانس در نظر گرفته است.

بزودی اطلاعات تکمیلی در این خصوص در همین بخش اضافه خواهد شد.