گروه های هدف و مخاطبان کنفرانس

- اساتید، صاحب نظران، انديشمندان، مديران و دانشجویان تمامی گرایش های رشته های مهندسی برق، مکانیک، مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

- دانشگاه­ ها، مراكز مطالعاتي و كليه مؤسسات پژوهشي و آموزشي

- کلیه پژوهشگران و علاقه مندان امرمهندسی برق، مکانیک، مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

- كليه نهادها و ارگان­ هاي سياستگذار در امر مهندسی برق، مکانیک، مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

- وزارتخانه­ ها، سازمان­ ها، كميته­ ها و ستادهاي فعال در این حوزه

- انجمن­ هاي صنفي و تشكل­ هاي مردم­ نهاد در حوزه مهندسی برق، مکانیک، مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

- كليه شركت­ هاي مشاور و مجري در پروژه ­هاي برق

- وزارت نیرو

- وزرات ارتباطات و فناوری اطلاعات و شرکت های تابعه

- كليه سازمانها، ادارات، نهادها و ارگانهاي سياستگذار در صنعت برق

- شركت‌ها و دفاتر ، پيمانكاران و كارفرمايان فعال در حوزه مهندسی برق، مکانیک و مهندسی کامپیوتر